Regulamin

1. Nazwa i siedziba firmy Sprzedawcy

Operatorem i właścicielem strony internetowej www.dobrylektor.org jest Studio Nagrań oraz kompleks profesjonalnych sal prób dla zespołów Muzycznych „Muzyczna Szwalnia” (zwana dalej Sprzedawcą), z siedzibą przy ul. Kasprzaka 58, 60-245 Poznań NIP 9720264973, REGON 639740280

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są różnego rodzaju usługi dźwiękowe w tym nagrania lektorskie, głosowe, produkcja audio, spoty reklamowe, a także ewentualny mix, montaż oraz obróbka efektów dźwiękowych i muzyki zgodnie z zaleceniami, indywidualnie dobranymi do zamówienia Kupującego (zwanego dalej Zleceniodawcą). Każde zamówienie Zleceniodawcy jest z nim indywidualnie konsultowane i realizowane według zaleconych wytycznych drogą telefoniczną lub mailową. Końcowe ustalenia między stronami finalizowane są drogą mailową.

3. Procedura zamówienia usługi
– Wszystkie wyceny usług dźwiękowych dokonywane są telefonicznie pod numerem +48 792 787 157 lub poprzez adres e-mail: lektor@dobrylektor.org
– preferowany jest kontakt drogą elektroniczną
– zleceniodawca winien dostarczyć po uprzednich ustaleniach tekst do nagrania (wraz ze wszystkimi wytycznymi takimi jak : interpretacja, wymowa, tempo, preferowany ton głosu itd.)
– po potwierdzeniu dokonania przelewu zgodnie z wyceną Zleceniodawca otrzyma na wskazany adres mailowy gotową produkcję oraz wszelkie niezbędne dokumenty
– czas realizacji zamówienia ustalany jest między stronami indywidualnie
– Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt zamówienia zgodnie ze wskazanym przez Zleceniodawcę terminem
– istnieje możliwość ekspresowej/natychmiastowej realizacji usługi za dodatkową opłatą
– Zleceniodawca zobowiązuje się do potwierdzenia odbioru gotowej produkcji nie później niż w terminie 24 godzin od wysłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z gotowym plikiem audio lub linkiem do jego pobrania
– jeśli Zleceniodawca w wyznaczonym czasie 24 godzin nie wniesie uwag uznawane jest to za akceptację oraz ostateczny odbiór zamówionej usługi w wysłanej przez Sprzedawcę formie
– dobrylekor.org oraz firma Muzyczna Szwalnia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty i straty powstałe w wyniku niesprawdzenia poprawności produkcji przez Zleceniodawcę

4. Informacja dla Zleceniodawców
Wszelkie należności są uiszczanie przez Zleceniodawcę na podany przez Sprzedawcę numer konta po uprzednich ustaleniach dotyczących realizacji oraz kształtu usługi. Ponadto Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany przez Sprzedawcę adres mailowy.

5. Obsługa klienta
Obsługa Zleceniodawców realizowana jest pod numerem telefonu +48 792 787 157 oraz specjalnym adresie mailowym lektor@dobrylektor.org.

6. Odstąpienie od umowy
Usługi oferowane przez dobrylektor.org (nagrania audio, reklamy dźwiękowe itp.) nie podlegają zwrotowi ze względu na ich indywidualny charakter. Jeśli Zleceniodawca potwierdził oraz zaakceptował drogą mailową formę zleconej przez siebie produkcji dźwiękowej nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie przez Sprzedawcę zleconej usługi jest indywidualnym zamówieniem realizowanym za porozumieniem oraz zgodą Zleceniodawcy.
Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie przez Zleceniodawcę niniejszego regulaminu oraz jego zgodę na świadomą utratę prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni (zakup treści cyfrowych oraz usług w przypadku pełnego wykonania usługi przed upływem terminu zwrotu). Wyjątki nieobjęte prawem odstąpienia od umowy reguluje ustawa o prawach konsumenta.

7. Odstąpienie od umowy z winy Sprzedawcy
W przypadku niewykonania usługi z winy Sprzedawcy, kwota wpłacona przez Zleceniodawcę zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 24 godzin na wskazane przez Zleceniodawcę konto bankowe. Zleceniodawca otrzyma potwierdzenie wykonania zwrotu na wskazany adres mailowy.

8. Ochrona danych osobowych Zleceniodawców
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) www.dobrylektor.org nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych innym osobom i instytucjom. Dane podawane przez Zleceniodawców będą przetwarzane przez www.dobrylektor.org tylko i wyłącznie w celach podanych w punkcie 9 regulaminu.

9. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych, przetwarzającym dane osobowe Zleceniodawców jest firma dobrylektor.org / Muzyczna Szwalnia z siedzibą przy ulicy Kasprzaka 58, 60-24 Poznań. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt następuje pod adresem lektor@dobrylektor.org. Zleceniodawca składając zamówienia zgadza się na dobrowolne przekazanie swoich danych osobowych firmie dobrylektor.org, gdyż jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane te przetwarzane są w celu wywiązania się z umowy i wykonania usługi przez Sprzedawcę w celach archiwalnych oraz podatkowych. Udostępniane są one również z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych uregulowanych prawem operatorom płatności w celu rozliczeń oraz firmom kurierskim w przypadku realizacji usług, których finalnym produktem jest nośnik fizyczny. Dane przetwarzane będą tak długo jak długo będzie trwał wymieniony wcześniej proces realizacji. Dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji czy w celach marketingowych. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia. Zleceniodawcy mogą również wyrazić sprzeciw i zażądać zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również wycofać zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

10. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwiec 2021r i jest dostępny na stronie internetowej www.dobrylektor.org.